ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαγωνισμοί
16/12/2014
0 Σχόλια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια της προσπάθειας της για την συνειδητοποίηση, του τι σημαίνει επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και τον κίνδυνο απομείωσης της, από τα greeklish η Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου προκηρύσσει Διαγωνισμούς Συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Έργου και Θεατρικού μονόπρακτου
με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
Έπαθλα:
Αθλοθέτης: Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.
1- Α΄ βραβείο, Διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Έργου από δόκιμους Κύπριους Θεατρικούς Συγγραφείς ,στην Ελληνική γλωσσά.
Χρηματικό βραβείο 1.000 Ευρώ και παρουσίαση του βραβευμένου έργου (σκηνοθετημένη ανάγνωση του) ή και ανέβασμα του, από το Θέατρο “Επίγονοι” της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και Δήμου Γερίου.
2-Α΄ βραβείο, Διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού μονόπρακτου από Κύπριους νέους* Συγγραφείς ή φοιτητές, στην Ελληνική γλώσσα.
*νέος συγγραφέας θεωρείται αυτός που για πρώτη φορά αποπειράται να γράψει και δεν αφορά ηλικία.
Χρηματικό βραβείο 500 Ευρώ και παρουσίαση του (σκηνοθετημένη ανάγνωση του) από το Θέατρο”Επίγονοι” της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και Δήμου Γερίου.
-Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να απονείμει Επαίνους αν το επιθυμεί.
-Η Ε.Θ.Σ.Κ .διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων στην περίπτωση που η Επιτροπή , κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.
2. Χρόνος υποβολής των έργων:
Μέχρι την 29η Μαΐου 2015 το αργότερο. Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτά.
3. Είδος έργων:
Θεατρικά έργα γραμμένα απευθείας (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά) στην Ελληνική γλώσσα με γενικό θέμα:

– ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ..ΣΟΥ ΜΙΛΩ…-
που περιλαμβάνει την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα
(προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική ,φιλική κ.λ.π.)

και τις εξής προδιαγραφές:
Διαγωνισμός για δόκιμους Θεατρικούς Συγγραφείς
α) Διάρκεια 70 -80 λεπτά
β)Πρόσωπα 6
γ)Σκηνική οικονομία

Διαγωνισμός για νέους Συγγραφείς και φοιτητές
α) Διάρκεια: περίπου 20-25 λεπτά.
β) Πρόσωπα: Έως 4
γ) Σχετικά απλές τεχνικές προδιαγραφές

4. Τρόπος υποβολής των έργων:
– Ο κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός (1) μόνον έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, όλα τα υποβληθέντα έργα του αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
– Τα έργα υποβάλλονται σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα. Έργα που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτά.
– Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο το οποίο αναγράφεται στο φάκελο και στο κείμενο. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα (μαζί με το ψευδώνυμο) θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει τα κείμενα. Η τυχόν αναγραφή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος- και όχι του ψευδωνύμου- συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

5. Συνοδευτικό δικαιολογητικό:
Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με το έργο του:
Υπεύθυνη δήλωσή του ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, τούτο συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
*Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κλειστεί στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητας του συγγραφέα.
Εάν μετά την κατάθεση του έργου ο συγγραφέας προχωρήσει σε συμφωνία με άλλο θέατρο για την παρουσίασή του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων και να αποσύρει το έργο από τον Διαγωνισμό.
Ο Διαγωνισμός δεν αφορά διασκευές οποιωνδήποτε λογοτεχνικών έργων.

6. Διεύθυνση αποστολής των έργων:
Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου/θέατρο “Επίγονοι”
Τ.Θ. 20369 2151 Aγλαντζιά, Λευκωσία Κύπρος
– Με την ένδειξη: Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου
για τον Διαγωνισμό δόκιμων Θεατρικών Συγγραφέων
ή
-Με την ένδειξη: Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού μονόπρακτου έργου
για τον διαγωνισμό νέων Συγγραφέων ή φοιτητών.

Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία (ταχυδρομικώς).Η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας θα θεωρείται και ως ημερομηνία υποβολής του έργου.

7. Απονομή βραβείων – Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από πενταμελή Επιτροπή, που θα οριστεί ως ακολούθως:

– Την Πρόεδρο ή τέως Πρόεδρο της Ε.Θ.Σ.Κ. ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
– Ένα θεατρολόγο —Ένα αριστίδην Σκηνοθέτη. – Ένα ηθοποιό – Ένα άτομο που αποδεδειγμένα ασχολείται και γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα.

(α) Η κρίση της Επιτροπής για τα βραβεία είναι τελεσίδικη και υποβάλλεται στην Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, μαζί με το σκεπτικό βράβευσης.
(β) Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή.
(γ) Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν στον εγχώριο τύπο .
(δ)Η Επιτροπή θα απονείμει ένα Πρώτο Βραβείο και έναν Έπαινο, νοουμένου ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον πέντε ( 5) έργα για τον κάθε διαγωνισμό.

8. Πνευματικά δικαιώματα:
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ’ αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:
– στην δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια Τελετής απονομής στη Λευκωσία ή σε άλλους χώρους/τόπους ελεγχόμενους από την Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, από ηθοποιούς της επιλογής της με δική της δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.
– στο ανέβασμα των έργων από σκηνής στην Κύπρο από το Θέατρο «Επίγονοι» για συνολική διάρκεια μέχρι δύο θεατρικών περιόδων, σε διάστημα τριών ετών από την ανακοίνωση των βραβείων.

9. Αποδοχή όρων:
Οι συμμετέχοντες με την απλή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αποδέχονται τους όρους του.

10. Παραμονή αντιγράφων Βραβευθέντων έργων στο αρχείο της Ενωσης:
Τα έργα που κατατίθενται στον διαγωνισμό παραμένουν στη βιβλιοθήκη της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων και δεν επιστρέφονται.

11. Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί:
-Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, Κυρία Δέσπω Κόνιζου- Λοιζιά
Τηλ.99473501,τηλεομοιότυπο 22339935 ηλ/κή Διευθυνση lodean@cytanet.com.cy
– Σύνδεσμος Συνεξέλιξη Κυρία Αντωνία Κολιαράκη τηλ.99888806
Λευκωσία, Νοέμβριος 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *